W związku z przeprowadzeniem przez MEN Reformy szkolnej, Pierwszy ETAP nauczania (Klasy I-III), à nauczanie zintegrowane. Polega Ono na uczeniu treści z diffĂŠrents dziedzin razem ze sobą, płynnie splatając tematycznie. Klasy I-III nie mają Więc simples oddzielnie lekcji matematyki, plastyki, języka Polskiego. Nie acteurs tez przerwy co 45 MINUT, tylko wtedy Gdy Zajdzie Taka potrzeba i Gdy dzieci są zmęczone i jej potrzebują. Wszystkie te przedmioty połączone są treściami w jeden Blok tematyczny. W związku z przeprowadzona reformą, nauczyciele mogą sami wygrać programme nauczania, według którego bĩą pracować ze swymi podopiecznymi. Pour Okazuje się wielkim dylematem. À bowiem nauczyciel w klasach I-III Może zadecydować o całej Edukacji dziecka. Z natury bowiem Każde Dziecko pragnie iść ne szkoły, Jest Ciekawe i bardzo emocjonuje się pierwszymi dniami w Szkole. Pour Jak wpłynie na Dziecko nauczyciel w klasach najmłodszych, niewątpliwie odwoływano o funkcjonowaniu dziecka w dalszych etapach nauczania. Programme analizowany ostatni, “programme wczesnoszkolnej zintegrowanej Edukacji XXI wieku” także, Jak pozostałe wyżej wymienione, zmierza do dzieci wspierania w ich wszechstronnym Rozwoju. Nacisk kładziony jest Jednak, w tym przypadku, na nauczenie ucznia życia w zgodzie ze sobą, przez ludźmi oraz środowiskiem przyrodniczym.

Programme zmierza również do wykształcenia u dzieci zdolności komunikacyjnych, wyrabiania sądów, oraz poczucia odpowiedzialności. Sprzyja sur także rozwojowi wyobraźni, uwagi, dociekliwości, oraz Poznaniu i stosowaniu diffĂŠrents Metod pomocnych w rozstrzyganiu problemów. Treści nauczania, jakie są przewidziane w tym programie pozostają bez zmian, są Takie même Jak w wyżej analizowanych koncepcjach nauczania. Nie ulega bowiem uległ wątpliwościom, Albowiem wyżej wymienione treści są odpowiednimi dla dzieci na ETAPIE Kształcenia zintegrowanego. Z samego swego Destiny-Program Edukacji zintegrowanej-treści są tu ze sobą powiązane, co sprzyja całościowemu ujęciu otaczającej dzieci rzeczywistości. Główne kompetencje, jakie postawiła sobie-1999 za Zadanie twórczyni “programu wczesnoszkolnej zintegrowanej Edukacji XXI wieku” à: IDE integracji w edukacji wczesnoszkolnej sformuowa rwnie w latach siedemdziesitych R. Wickowski. Zamiast programw nauczania poszczeglnych przedmiotw proponowa sur opracowanie rezultatw ksztacenia, za hasou odpowiedzialny byde nauczyciel, oraz organizacje Wychowania i nauczania w ramach systemu Szkolnego. Edukacja wczesnoszkolna ma mie treci Podstawowe zawierajce si w edukacjach: polonistycznej, matematycznej, rodowiskowej, plastycznej, muzycznej, technicznej i zdrowotnej. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej à z jednej strony scalanie treci, un z Drugiej czenie forme aktywnoci. Jest à czenie elementw w CAO, ktra sprawie si maintenant jakoci. Daje szans do Tego, par Szkoa DAA si lubi bya ciepa i Ludzka.

Kolejn propozycj rozwiza integracji jest propozycja Marii Jakowickiej. Zdaniem autorki dokonuje si Ona w edukacji wczesnoszkolnej na Piciu paszczyznach.