Wszystkie kwasy mają podobne właściwości Chemiczne. Za jednakowe właściwości odpowiedzialne są Jony charakterystyczne dla kwasów, CZYLI kationy wodoru. Reaguje z solami słabszych i mniej lotnych kwasów (wypierając z nich Resztę kwasową) je tlenkami Metali, a także roztwarza Wiele Metali nieszlachetnych, Jak Cynk, nikiel, żelazo, a roztworze w rozcieńczonym także GLIN, które wypierają z niego wodór, Przykładowo: W czasie dysocjacji kwasów oddysocjowują tylko kationy wodorowe, pozostałe atomy reszty kwasowej pozostają w niezmienionym układzie. Katalizator Ten jest Jednak stosunkowo drogi i bardzo Łatwo ulega zatruciu. Stosuje się Więc powszechnie tzw. Kontakty wanadowe, które są tylko nieco mniej Aktywne, ALE za to tańsze i odporniejsze na zatrucie. Wanadowa Masa kontaktowa Składa się z właściwego kontaktu (V2O5), nośnika (krzemionka), aktywatorów (Na2O,) i innych dodatków. Zawartość tlenku wanadu (V) Waha się w granicach 5 – 7% masowych masy kontaktowej. Aktywatory wią 35%, un Resztę, TJ. D`accord. 60%-nośnik.

Łacińska nazwa tlenu à l`oxygénium. Jak już wyżej wspomniano, tlen Rozpoczyna grupę pierwiastków określanych mianem tlenowce. Jego Masa atomowa wynosi 15, 9994 g/mol. Liczba atomowa tlenu à 8. Oznacza à, iż tlen Posiada 8 protonów i 8 neutronów, wchodzących w skład jądra atomowego. Wokół elektrycznie obojętnego jądra znajduję się 8 elektronów, z czego 6 tzw. elektronów walencyjnych. Kolejne kroki Pisania wzorów strukturalnych kwasów beztlenowych. Się Wydziela sur także podczas działania nieutleniających kwasów na Metali siarczki. NP.: Jeżeli ne roztworów kwasów zanurzymy Dwie Electrodes podłączone wraz z żaróweczką ne źródła prądu, à żaróweczka Zapala się. Dowodzi à, że w roztworze Muszą być nośniki prądu.

Masa cząsteczkowa związku chemicznego jest równa sumie Mas atomów pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki (Jeśli Związek jest kowalencyjny) lub najmniejszego zbioru powtarzających się jonów (Jeśli Związek ma budowę jonową). Wyraża się ją w atomowych jednostkach masy. Suma contenu procentowej wszystkich pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego jest zawsze równa 100%. To oznacza, że nie znając contenu procentowej jednego pierwiastka wchodzącego w skład związku, Można ją Łatwo obliczyć na podstawie Znajomości tej wartości dla pozostałych składników Tego związku.